مناطق تحت پوشش آنی آزما در ایران

شما می توانید در هر استانی که هستید با ثبت درخواست خود آزمایشگاه را به خانه خود بیاورید.

مناطق تحت پوشش آنی آزما در خارج از ایران

شما می توانید در کشورهای تحت پوشش آنی‌آزما با ثبت درخواست خود آزمایشگاه را به خانه خود بیاورید.