به منظور جلوگیری از هر گونه بهره برداری نادرست از نام آنی آزما مشخصات و سابقه کاری اشخاصی که در بخش نمونه گیری با ما همکاری دارند در ذیل آورده شده تا از هویت ایشان اطمینان حاصل فرمایید.